ເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງ Self-sufficient economy

self sufficient economy

ເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງ (Self-sufficient economy) ໜຶ່ງໃນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ ທີ່ເຫັນວ່າມັກພົບເລື້ອຍໆ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ (economic terms) ແລະ ຄຳອື່ນໆຈຳນວນ 29 ຄຳສັບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເງິນກູ້             loan

2. ເງິນຄ່າແຮງງານ     wage

3. ເງິນຕາ            currency

4. ເງິນປັນຜົນກຳໄລ    dividend

5. ຈອງຫຸ້ນ           subscribe

6. ເຈົ້າໜີ້             creditor

7. ຈຳໜ່າຍອອກ       issue

8. ການສະສົມທຶນ      capital accumulating

9. ສະຫະກອນ        co-operative

10. ສະຫະກອນການຄ້າ  commercial co-operative

11. ສະຫະກອນການຜະລິດ  production co-operative

12. ສັນຍາຂາຍ        sale contract

13. ສັນຍາຊື້          buying contract

14. ສາຂາທະນາຄານ   bank branch

15. ການສ້າງມູນຄ່າທຶນ  cost augment

16.​ ສິນຄ້າ           goods, commodity

17. ສິນຄ້າຂາເຂົ້າ      import commodities

18. ສິນຄ້າຂາອອກ     export commodities

19. ສິນຄ້າເສດຖະກິດ   economic goods

20. ສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນ     staple commodities

21. ສິນເຊື່ອຈຸລະພາກ   microcredit

22. ເສດຖະກິດ        economy

23. ເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງ   self-sufficient economy

24. ເສດຖະກິດຄອບຄົວ  family economy

25. ເສດຖະກິດສິນຄ້າ   commodity economy

26. ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ       market economy

27. ເສດຖະກິດຕະຫຼາດເສລີ   free market economy

28. ເສດຖະສາດ       economics

29. ການສົ່ງທຶນອອກນອກ  capital export

30. ການສົ່ງອອກ                exportation

More vocabularies

Please follow and like us:

Leave a Comment

Scroll to Top