50 common regular verbs

regular verbs

Regular verbs ໝາຍເຖິງຄຳກິລິຍາປົກກະຕິ ເຊິ່ງເວລາເຮົາຢາກປ່ຽນເປັນອະດີດ (past) ແລະ ອະດີດຕະການ (past participle) ນັ້ນ ພຽງແຕ່ເຮົາຕື່ມ ed ໃສ່ທ້າຍຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ (ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ 1). 50 common regular verbs ຄຳກິລິຍາ 50 ໂຕນີ້ຖືວ່າເປັນກິລິຍາພື້ນຖານ ແລະ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ນັກຮຽນຈະຕ້ອງຈື່ໃຫ້ໄດ້ ພ້ອມທັງຮູ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ຄ່ອງແຄ້ວ. ສຶກສາຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ໃນລຸ່ມສຸດ.

NoPresent Past (ed)Past Participle (ed) ຄວາມໝາຍ
1.wantwantedwanted ຕ້ອງການ
2.looklookedlookedເບິ່ງ
3.useusedusedໃຊ້, ນຳໃຊ້
4.workworkedworkedເຮັດວຽກ
5.callcalledcalledເອີ້ນ, ໂທຫາ
6.trytriedtriedລອງ, ພະຍາຍາມ
7.askaskedaskedຖາມ
8.needneededneededຕ້ອງການ
9.seemseemedseemedປະກົດວ່າ, ເບິ່ງຄືວ່າ
10.helphelpedhelpedຊ່ວຍເຫລືອ
11.talktalkedtalkedລົມ, ສົນທະນາ
12.turnturnedturnedຫລ້ຽວ
13.startstartedstartedເລີ່ມຕົ້ນ
14.playplayedplayedຫລີ້ນ
15.movemovedmovedຍ້າຍ, ເຄື່ອນຍ້າຍ
16.likelikedlikedມັກ
17.livelivedlivedອາໄສ
18.believebelievedbelievedເຊື່ອ
19.happenhappenedhappenedເກີດຂື້ນ
20.provideprovidedprovidedສະໜອງ
21.includeincludedincludedນັບທັງ, ລວມທັງ
22.continuecontinuedcontinuedສືບຕໍ່
23.learnlearnedlearnedຮຽນ, ສຶກສາ
24.changechangedchangedປ່ຽນ, ປ່ຽນແປງ
25.watchwatchedwatchedເບິ່ງ (ໜັງ, ລະຄອນ)
26.followfollowedfollowedຕິດຕາມ
27.stopstoppedstoppedຢຸດ
28.createcreatedcreatedສ້າງ, ປະດິດ
29.allowallowedallowedອະນຸຍາດ
30.addaddedaddedເພີ່ມ, ເພີ່ມຕື່ມ
31.openopenedopenedເປີດ
32.walkwalkedwalkedຍ່າງ
33.offerofferedofferedມອບ, ເອົາໃຫ້
34.rememberrememberedrememberedຈື່, ຈື່ຈຳ
35.lovelovedlovedຮັກ
36.considerconsideredconsideredພິຈາລະນາ
37.appearappearedappearedປະກົດ
38.waitwaitedwaitedຖ້າ, ລໍຖ້າ
39.serveservedservedໃຫ້ບໍລິການ
40.diedieddiedຕາຍ, ເສຍຊີວິດ
41.expectexpectedexpectedຫວັງ, ຄາດຫວັງ
42.staystayedstayedອາໄສ, ພັກອາໄສ
43.reachreachedreachedຮອດ, ເຂົ້າເຖິງ
44.killkilledkilledຂ້າ
45.remainremainedremainedຍັງເຫລືອ
46.suggestsuggestedsuggestedແນະນຳ
47.raiseraisedraisedຍົກ (ຍົກບັນຫາ)
48.passpassedpassedຜ່ານ
49.requirerequiredrequiredຕ້ອງການ
50.reportreportedreportedລາຍງານ

ຕົວຢ່າງ:

     1. We want a new house.    (present simple)

ພວກເຮົາຢາກໄດ້ເຮືອນໃໝ່.

     2. They wanted to play football last Sunday.  (past simple)

ພວກເຂົາຕ້ອງການເຕະບານວັນອາທິດແລ້ວນີ້.

     3. He has watched TV for hours. (present perfect)

ລາວເບິ່ງໂທລະພາບຫຼາຍຊົ່ວໂມງ.

Leave a Comment

Scroll to Top