Learn English

Learn English:  ຄືບົດຮຽນພາສາອັງກິດໃນເວບໄຊ  Lao Guru ປະກອບມີ vocabulary, grammar, english skills and so forth.

animal
Learn English

animal

animal ແປວ່າ ສັດ ເຊິ່ງຈະມີຄຳສັບພາສາອັງກິດກ່ຽວກັບສັດ ທີ່ຄົນເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັນດີໃນຊີວິດປະຈຳວັນຈຳນວນ 25 ຊະນິດດັ່ງນີ້: 1 animal ເອນີມໍ ສັດ 2 ant ແອັນ ມົດ 3 bat ແບັດ ເຈຍ 4 bear ແບ ໝີ 5 bee ບີ ເຜີ້ງ 6 bird ເບີດ ນົກ 7 buffalo ບັບຟະໂລ ຄວາຍ 8 bug ບັກ ແມງໄມ້ 9 Butterfly ບັດເຕີຟລາຍ ແມງກະເບື້ອ 10 cat ແຄັດ ແມວ 11 chicken ຊິກເຄນ ໄກ່ 12 cow ຄາວ ງົວ […]

Learn English

Present continuous

Present continuous (present continuous tense ຫຼື present progressive tense) ໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ກຳລັງ ຫຼື ພວມເກີດຂື້ນໃນປັດຈຸບັນເຊັ່ນ: eating, reading, raining, shining, running, walking… ສັງເກດປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້: A. Positive Form Subject + am, is, are + v-ing. 1. I’m eating. ຂ້ອຍກຳລັງກິນ. 2. She’s eating. ລາວກຳລັງກິນ. 3. She’s not reading. ລາວກຳລັງບໍ່ອ່ານ.

am, is, are
Learn English

am/is/are (questions)

ໃນບົດນີ້, ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນວິທີສ້າງຄຳຖາມ verb (am, is, are). ເນື່ອງຈາກ verb to be ເປັນກິລິຍາພິເສດ, ດັ່ງນັ້ນ ເວລາຕ້ອງການສ້າງປະໂຫຍກຄຳຖາມ ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເອົາຄຳກຳມະເຫຼົ່ານີ້ມາວາງໄວ້ໜ້າຂອງປະທານຂອງປະໂຫຍກ. ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ປະໂຫຍກຄຳຖາມທັນທີ. ລອງສຶກສາເບິ່ງຕາຕະລາງ ແລະ ປະໂຫຍກຕ່າງໆລຸ່ມນີ້: ຫາກເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮຽນບົດຮຽນກ່ອນ ແນະນຳເບິ່ງຄືນ am, is, (positive) Am/ Is /Are (Questions) . Examples 1. ‘What’s your name?’ ‘David’ 2. ‘Are you married?’ ‘No, I’m not.’ 3. ‘How old are you?’ ’25.’ 4. ‘Are you a student?’ ‘Yes, I am.’

to be
Learn English

am/is/are

Verb to be (am, is, are….) ເປັນກຳມະພື້ນຖານຂອງພາສາອັງກິດ ແລະ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນັກຮຽນຈະຕ້ອງຈື່ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີການນຳໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ. ເພາະຖ້າຍັງສົງໄສ, ກໍເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາກັບມາຮຽນຕື່ມອີກ. ພວກເຮົາໃຊ້ to be ເຮັດຫຍັງ ແລະ ໃຊ້ແນວໃດ? ລອງສຶກສາປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້ເປັນຄຳຕອບ. A. ວິທີການນຳໃຊ້ B. ຮູບແບບຫຍໍ້ I am I’m He SheIt is He’s She’s It’s We You They are We’re You’reThey’re Short forms: Positive (+) I am not I’m not HeSheIt is not He’s not =

sentence
Learn English

Simple Sentence

Simple sentence ແປວາ່ ປະໂຫຍກທຳມະດາ ເຊິ່ງມີກິລິຍາ ຫຼື ຄຳກຳມະຫຼັກພຽງຕົວດຽວ (Main verb) ຫຼື ມີອະນຸປະໂຫຍກເອກະລາດດຽວ (Independence clause ຫຼື Main clause). ລອງສຶກສາເບິ່ງໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້:

ວິທີຂຽນ
Learn English

Writing skill

Writing skill ທັກສະການຂຽນ ເປັນໜຶ່ງໃນທັກສະທີ່ສຳຄັນໃນພາສາອັງກິດ. ຫລາຍຄົນເວົ້າໄດ້ ເວົ້າເກັ່ງ ແຕ່ຂຽນບໍ່ເປັນ ກໍຄືບໍ່ຖືກຫລັກໄວຍາກອນຂອງພາສາອັງກິດ. ດ້ວຍເຫດນີ້ການພັດທະນາທັກສະການຂຽນຈິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກວິຊາການຂີດຂຽນ. ການເລີ່ມຕົ້ນຝຶກຫັດທີ່ດີກໍຄືຮຽນຂຽນປະໂຫຍກຖືກຕ້ອງສາກ່ອນ ຫລາຍ sentence ຈິ່ງເປັນ paragraph ຫລາຍ paragraph ຈິ່ງເປັນ essay.

reading
Learn English

Reading Techniques

Reading Techniques (ວິທີອ່ານ) ເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນເປັນຕົ້ນໜັງສືພີມ, ວາລະສານ ຫລືການສອບເສັງຂັ້ນຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນເວົ້າເຖິງການອ່ານໃນເອກະສານທາງການ.  ທັກສະການອ່ານນັ້ນຄົນລາວເຮົາກໍມີວິທີຂອງແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ໃນພາສາອັງກິດເພິ່ນສະຫລຸບເປັນຫລັກການພື້ນຖານຄັກແນ່ 2 ວິທີຄື: Skimming ແລະ Scanning.

time expressions
Learn English

Time expressions

Words Pronunciation Meaning   Period  ເພຍຣຽດ ຄາບ, ໄລຍະເວລາ   Time  ທາຍ ເວລາ   O’clok (1 o’clock) ໂອ ຄລັອກ ໂມງ (1 ໂມງ)   Hour ອາວເອິ ຊົ່ວໂມງ    Minute ມິນິດທ ນາທີ   Second ເຊເຄິນ ວິນາທີ   quarter ຄວາເທີ 15 ນາທີ   half ຮາບຟ ເຄິ່ງ, ເຄິ່ງໜຶ່ງ   AM ເອເອັມ ຕອນເຊົ້າ (0 ໂມງ-12 ໂມງ)   PM ພີເອັມ ຕອນບ່າຍ (12 ໂມງ – 24 ໂມງ)   Before ບີຟໍ ກ່ອນ, ມາກ່ອນ   After ອາບເທີ

numbers
Learn English

Numbers

 Words Pronunciation Meaning   Ordinal number ອໍດີໂນ ນາມເບິ ເລກອັນດັບ   The first ເດິ ເຟີດສທ ທີໜຶ່ງ   The Second ເດິ ເຊເຄິນ ທີສອງ   The third ເດິ ເທີດ ທີສາມ   The fourth ເດິ ໂຟດທ ທີສີ່   The fifth ເດິ ຟີບທ ທີຫ້າ   Carinal number ຄາຣິໂນ ນາມເບິ ເລກນັບ   One  ວັນ 1   Two ທູ 2   Three ທຣີ 3   Four ໂຟ  4   Five ຟາຍ 5   Six ຊິກສ

adjectives
Learn English

Adjective for people

Adjective for people ໝາຍເຖິງຄຳຄຸນນາມ ທີ່ໃຊ້ອະທິບາຍລັກສະນະອາການຂອງຄົນ. 1.   angry             ແອັງກຣິ       ຢາກຮ້າຍ     2.  beautiful       ບິວຕິຟູ         ງາມ, ສວຍງາມ     3.  brave             ບະເຣບ         ກ້າຫານ     4.  careful            ແຄຟູ            ລະມັດລະວັງ   

Scroll to Top