ກະແສເງິນສົດ cash flow

economic term

ນີ້ແມ່ນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ (economic terms) ທີ່ເຫັນວ່າ ມັກພົບເລື້ອຍໆ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ໂດຍຖືເອົາຄຳສັບພາສາລາວເປັນຫຼັກ ຕໍ່ດ້ວຍພາສາອັງກິດ ຈຳນວນ 30 ຄຳ (ກ-ຄ).

1. ກະແສເງິນສົດ                    cash flow

2. ການກັກຕູນສິນຄ້າ             goods stocking

3. ການເງິນຈຸລະພາກ             microfinance

4. ການຕະຫຼາດ                      marketing

5. ກົດເກນເສດຖະກິດ            economic law

6. ກົດເກນການປະຢັດເວລາ law of saving time

7. ກົດເກນພື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດ basic law of economy

8. ການກຳນົດລາຄາ               prince fixing

9. ກຳມະສິດຮ່ວມ                   joint owners

10. ກຳລັງການຜະລິດ             force of production

11. ກຳໄລ                             profit

12. ກຳໄລສະເລ່ຍ                  average profit

13. ກຳໄລຜູກຂາດ                 monopoly profit

14. ຂະບວນການຜະລິດ         production process

15. ການຂາດດູນ                    deficiency

16.​ ຂື້ນລະບຽນ (ຊັບສິນ)        register

17. ການຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ enterprise registration

18. ຄັງສຳຮອງ                      reserved funds

19. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຜະລິດ      production cost

20. ຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ                    land rent

21. ຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນຜູກຂາດ       monopoly land rent

22. ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ                    depreciation

23. ໂຄງສ້າງດ້ານເຕັກນິກຂອງທຶນ technical structure of capital

24. ໂຄງສ້າງຕົ້ນທຶນ               capital structure

25. ໂຄງສ້າງລາຄາ                  price structure

26. ໂຄງສ້າງອິນຊີຂອງທຶນ     organic structure of capital

27. ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ      underdevelopment

28. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຫຼຸບທຶນ responsibility of losses

29. ຄ່າເຊົ່າ                            rent

30. ຄຸນນະພາບ                    quality

More vocabularies

Please follow and like us:

Leave a Comment

Scroll to Top