Author name: ພອນໄຊ ໃຈດີ

fruits
Learn English

Vegetables and fruits

ນີ້ຄືຄຳສັບກ່ຽວກັບຜັກ (Vegetable) ແລະ ໝາກໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ (fruits) ທີ່ມັກໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊິ່ງລາວ ກູຣູ ໄດ້ເລືອກເອົາຄຳສັບທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດມາໃຫ້ 25 ຄຳສັບດັ່ງນີ້: 1. apple………….ແອບໂປ……………ໝາກແອັບເປິນ 2. banana……..ບານານາ……………ໝາກກ້ວຍ 3. bean………….ບີນ…………………ໝາກຖົ່ວ 4. cabbage……….ແຄບບີດ…………ກະລ່ຳ 5. carrot………….ແຄຣອດ…………..ຫົວຜັກກາດ, ຫົວກາລົດ 6. chilli…………..ຊິລິ……………….. ໝາກເພັດ 7. coconut………..ໂຄໂຄນັດ………….ໝາກພ້າວ 8. cucumber…….ຄີວຄຳເບີ…………..ໝາກແຕງ 9. durian………….ດຸຣຽນ……………..ໝາກຖຸລຽນ 10. egg plant……….ເອກພລານ……..ໝາກເຂືອ

self sufficient economy
Learn English

ເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງ Self-sufficient economy

ເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງ (Self-sufficient economy) ໜຶ່ງໃນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ ທີ່ເຫັນວ່າມັກພົບເລື້ອຍໆ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ (economic terms) ແລະ ຄຳອື່ນໆຈຳນວນ 29 ຄຳສັບດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ເງິນກູ້             loan 2. ເງິນຄ່າແຮງງານ     wage 3. ເງິນຕາ            currency 4. ເງິນປັນຜົນກຳໄລ    dividend 5. ຈອງຫຸ້ນ           subscribe 6. ເຈົ້າໜີ້             creditor 7. ຈຳໜ່າຍອອກ       issue 8. ການສະສົມທຶນ   

future simple
Learn English

Future simple

Future Simple ຫລື Simple Future Tense ອະນາຄົດທຳມະດາ ນຳໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ ໂດຍຈະໃຊ້ Modal verbs (shall / will) ມາຊ່ວຍ. 1. Positive ບອກເລົ່າ ຕົວຢ່າງ a)  I will go to school tomorrow.            ຂ້ອຍຈະໄປໂຮງຮຽນມື້ອື່ນ. b)  We shall finish our work this afternoon.      ພວກເຮົາຈະສຳເລັດວຽກຂອງພວກເຮົາຕອນບ່າຍນີ້. c)  Lao PDR will host ASEAN Summits in 2024.   ສປປ ລາວຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນໃນປີ 2024. d) You will

economic term
Learn English

ກະແສເງິນສົດ cash flow

ນີ້ແມ່ນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ (economic terms) ທີ່ເຫັນວ່າ ມັກພົບເລື້ອຍໆ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ໂດຍຖືເອົາຄຳສັບພາສາລາວເປັນຫຼັກ ຕໍ່ດ້ວຍພາສາອັງກິດ ຈຳນວນ 30 ຄຳ (ກ-ຄ). 1. ກະແສເງິນສົດ                    cash flow 2. ການກັກຕູນສິນຄ້າ             goods stocking 3. ການເງິນຈຸລະພາກ             microfinance 4. ການຕະຫຼາດ                      marketing 5. ກົດເກນເສດຖະກິດ            economic law 6. ກົດເກນການປະຢັດເວລາ law of saving time 7. ກົດເກນພື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດ basic law of economy 8. ການກຳນົດລາຄາ               prince fixing 9. ກຳມະສິດຮ່ວມ                   joint

ບົດກະວີ

ນັກວິຊາເກົາ

ຂ້ອຍນີ້ ອຶດອັດອັ້ນ                 ນຳຄົນປັ່ນທວນກະແສ ແທ້ເດ ຕາບໍ່ແລເຫັນຂອງຈິງ                ຮ່າວຝອຍ ເຟີ້ເຈີ້ ຟ້າວອອກມາສະເໜີໜ້າ              ທິດສະດີນ້ຳເຕົ້າເປົ່າ ເຈົ້າບໍ່ເຫັນ ແຕ່ທຳທ່າອວດຣູ້          ມະສ້າງພາບເອົາ ພຣະ ລາວຄົ້ນພົບໄດ້               ອົງໃຫຍ່ງາມຫຼາຍ ຝັງຢູ່ໃນຫາດຊາຍ                  ຈັກປີບໍ່ທັນຮູ້ ຢູ່ບໍ່ຢູ່ ນັກວິຊາການເກົາກົ້ນ           ຍາມຝົນອອກມາຂ່າວ ວ່າພຣະລາວພົບໄດ້ນັ້ນ              ຂອງ ເກ້ ແນ່ນອນ

past simple
Learn English

Past simple

Past Simple ຫລື Simple Past Tense ອະດີດທຳມະດາ ນຳໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນແລ້ວໃນອະດີດ ແລະ ຈົບລົງໃນອະດີດ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍມັກຈະມີຄຳກິຣິຍາວິເສດບອກເວລາ (adverb of time) ມາຢູ່ນຳ. 1. Past Simple: Positive ປະໂຫຍກບອກເລົ່າ Subject Verb I worked   He / She / It spoke   We / You / They studied ຕົວຢ່າງ    a)  I worked hard yesterday.           ຂ້ອຍເຮັດວຽກໜັກມື້ວານນີ້.    b)  She spoke English very fast. 

present simple
Learn English

Present simple

Present Simple ຫລື Simple Present Tense ເປັນປະໂຫຍກທີ່ໃຊ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະໃນການເວົ້າ, ການຂຽນກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນປະຈຸບັນ.​  ສະນັ້ນ ການຮຽນຮູ້ ຫລື ເຂົ້າໃຈ Tense ນີ້ຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນແລະຈຳເປັນທີ່ສຸດ. ຈົ່ງສຶກສາໂຄງສ້າງ ແລະ ມີວີທີໃຊ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: a.  ໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ Sentences   Subj                   +              V1       +         Obj. + I He/She/It We / You / They eat drinks want an apple. water. a new computer.  – I do not He/She/It does not We/You/They do not eat drink want

Learn English

Compound sentence

Compound sentence ແປວ່າປະໂຫຍກປະສົມ ເຊິ່ງມີສອງ ຫຼື ຫຼາຍອະນຸປະໂຫຍກເອກະລາດ (independent clause/simple sentence) ມາເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນ ດ້ວຍ 3 ວິທີດັ່ງລຸ່ມນີ້:  ວິທີເຊື່ອມ ຕົວຢ່າງ   Coordinator   I like badminton, but I dislike tennis.   Conjunction Adverb   I like badminton; however, I dislike tennis.   Semicolon   I like badminton; I dislike tennis. 1.​ Compound Sentence with Coordinators Independent clause, + coordinator +

making merit
ທັມມະ

ການທຳບຸນ

ການທຳບຸນ ຫຼື ການເຮັດບຸນ ຄືການທຳຄວາມດີດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາມີຄວາມສຸກ. ການເຮັດບຸນ ສ່ວນຫລາຍຄົນມັກຈະເນັ້ນແຕ່ການໃຫ້ທານໃຫ້ແກ່ພຣະສົງ ໂດຍສະເພາະພຣະອົງໃດມີຊື່ສຽງ ຫລື ມີເລື່ອງເລຶກລັບເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ. ຄວາມຈິງການທຳບຸນໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາເອີ້ນວ່າ ບຸນກິຣິຍາວັດຖຸ 3 ຄື: ການໃຫ້ທານ (ທານະມັຍ), ການຮັກສາສິນ (ສີລະມັຍ) ແລະ ການພາວະນາ (ພາວະນາມັຍ).

first trip
ປະສົບການຊີວິດ

ໄປຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດ

2007 ເປັນປີໂຊກປີລາບຂອງ ພອນໄຊ ເພາະເຂົາໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກສັງກັດລັດສົມກັບຄວາມໃຝ່ຝັນຂອງເຂົາມາແຕ່ນ້ອຍໆ ແລະ ຕໍ່ມາພຽງແຕ່ສາມເດືອນ ເຂົາກໍໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນສີ່ຄົນທີ່ຈະສົ່ງໄປຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດໄລຍະສັ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດອີກ. ສຳຫລັບຄົນບ້ານນອກຄອກນາ ລູກຊາວນາໝາເຕົ່າຢ່າງພອນໄຊແລ້ວ ການໄດ້ເຮັດວຽກນຳລັດ ກໍຖືວ່າເປັນບຸນຫລາຍແລ້ວ. ອາດຈະເປັນເພາະຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັ່ນພຽນຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນ ເຊິ່ງມີດີກຣີຈົບປະລິນຍາຕີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສາຂາພາສາອັງກິດ ຫລື ຍ້ອນບຸນວາດສະໜາມາແຕ່ປາງກ່ອນຂອງເຂົາກະບໍ່ຮູ້? ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ ໄປຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງອິດໃນຊີວິດ.

Scroll to Top