About Us

ເບື້ອງຫຼັງຂອງຄວາມສຳເລັດ

My Story

ຂ້ອຍສອນເລີ່ມສອນພາສາອັງກິດມາປີ 2001 ຢູ່ເຮື່ອນ, ສູນພາສາ ແລະ ວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫຼ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນັບທັງຢູ່ຫ້ອງການ.  ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ໄປສອນ ແລ້ວບໍ່ໄດ້ຄ່າແຮງ ແຕ່ກໍຍັງໄປສອນ ເພາະວ່າມັກຮັກ ແລະ ຢາກປະກອບສ່ວນໃນກາຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ເພື່ອນຮ່ວມຊາດ. 

ໃນປີ 2014, ຂ້ອຍເລີ່ມສຶກສາວິທີສາ້ງບລັອກຈາກ Blogger ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ໄດ້ສ້າງ saladham ແລະ englishforlaos ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງເຜີຍແຜ່ຜົນງານການຂຽນ ແລະ ພາສາອັງກິດ. 

Lao Guru

ພາຍຫຼັງສຶກສາ WordPress ເປັນເວລາດົນພໍສົມຄວນ, LaoGuru.com ໄດ້ສ້າງຂື້ນໃນປີ 2021  ພ້ອມທັງໄດ້ປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງເວບໄຊມາຫຼາຍຄັ້ງ ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ແລະ ໄດ້ເປີດໃຊ້ຄືນໃນວັນທີ 8 ມີນາ 2024 ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້.

ເວບໄຊນີ້ມີ 4 ອົງປະກອບໃຫຍ່:

     1. Tutoring

     2. Courses

     3. Library

     4. Blog

ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ລາວ ກູຣູ ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມບໍ່ຫຼາຍກວ່າໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຢາກຮຽນພາສາອັງກິດ.

ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ,

ພອນໄຊ ໃຈດີ

meet our amazing team

The Faces Behind our Success

Laoguru Couldn’t Work Without Them

Phornxay Chaidee

Laoguru developer

Khamhou

Assistant

Boot

IT Assistant

Do you want to Join with us?

ພວກເຮົາຈະກ້າວໄປດ້ວຍກັນ.

Scroll to Top