About Us

ເບື້ອງຫຼັງຂອງຄວາມສຳເລັດ

My Story

ຂ້ອຍເລີ່ມສອນພາສາອັງກິດມາປີ 2001 ຢູ່ເຮືອນ, ສູນພາສາ ແລະ ວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫຼ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນັບທັງຢູ່ຫ້ອງການ.  ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ໄປສອນແລ້ວບໍ່ໄດ້ຄ່າແຮງ ແຕ່ກໍຍັງໄປສອນ ເພາະວ່າມັກຮັກ ແລະ ຢາກປະກອບສ່ວນໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ເພື່ອນຮ່ວມຊາດ. 

ໃນປີ 2014, ຂ້ອຍເລີ່ມສຶກສາວິທີສາ້ງບລັອກຈາກ Blogger ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ໄດ້ສ້າງ saladham ແລະ englishforlaos ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງເຜີຍແຜ່ຜົນງານການຂຽນ ແລະ ພາສາອັງກິດ. 

ຫາກທ່ານຕ້ອງການຕິດຕໍ່ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນເວບໄຊ

WhatsApp: 020 5822 1103

Email: laogurus@gmail.com

Lao Guru

ພາຍຫຼັງສຶກສາ WordPress ເປັນເວລາດົນພໍສົມຄວນ, LaoGuru.com ໄດ້ສ້າງຂື້ນໃນປີ 2021  ພ້ອມທັງໄດ້ປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງເວບໄຊມາຫຼາຍຄັ້ງ ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ແລະ ໄດ້ເປີດໃຊ້ຄືນໃນວັນທີ 8 ມີນາ 2024 ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້.

ເວບໄຊນີ້ມີ 4 ອົງປະກອບໃຫຍ່:

     1. Tutoring

     2. Courses

     3. Library

     4. Blog

ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ລາວ ກູຣູ ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຢາກຮຽນພາສາອັງກິດ.

ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ,

ພອນໄຊ ໃຈດີ

phornxay

meet our amazing team

The Faces Behind our Success

Laoguru Couldn’t Work Without Them

Phornxay Chaidee

Laoguru developer

Khamhou

Assistant

Boot

IT Assistant

Do you want to Join with us?

ພວກເຮົາຈະກ້າວໄປດ້ວຍກັນ.

children
Scroll to Top