Future simple

future simple

Future Simple ຫລື Simple Future Tense ອະນາຄົດທຳມະດາ ນຳໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ ໂດຍຈະໃຊ້ Modal verbs (shall / will) ມາຊ່ວຍ.

1. Positive ບອກເລົ່າ

ຕົວຢ່າງ

a)  I will go to school tomorrow.           

ຂ້ອຍຈະໄປໂຮງຮຽນມື້ອື່ນ.

b)  We shall finish our work this afternoon.     

ພວກເຮົາຈະສຳເລັດວຽກຂອງພວກເຮົາຕອນບ່າຍນີ້.

c)  Lao PDR will host ASEAN Summits in 2024.  

ສປປ ລາວຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນໃນປີ 2024.

d) You will see what I mean.

ເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໝາຍເຖິງ.

e) I will learn English.

ຂ້ອຍຈະຮຽນພາສາອັງກິດ.

2. Negative ປະຕິເສດ

ຕົວຢ່າງ

1) She will not come this week.

ລາວຈະບໍ່ມາອາທິດນີ້.

2) My boss will not allow me quit the job.

ຫົວໜ້າຂອງຂ້ອຍຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍອອກວຽກ.

3) Tom will not pass the exam if he is lazy.

ຕອມຈະເສັງບໍ່ຜ່ານຖ້າລາວຂີ້ຄ້ານ.

4) She will not say anything bad about her boyfriend.

ລາວຈະບໍ່ເວົ້າແນວບໍ່ດີກ່ຽວກັບແຟນຂອງລາວ.

5) Hurry up guys! The bus will not wait for us.

ໄວໆແດ່ໝູ່! ລົດເມຈະບໍ່ຖ້າພວກເຮົາໄດ໋.

  ວິທີຫຍໍ້ (contract from)

  1. Shall not = Shan’t (ອ່ານວ່າ ຊານທ)
  2. will not = won’t (ອ່ານວ່າ ໂວນທ)

  3. Question ຄຳຖາມ

  ຕົວຢ່າງ

  1) Will you come with me?

  ເຈົ້າຈະໄປກັບຂ້ອຍບໍ?

  2) Shall we leave now?

  ພວກເຮົາຈະອອກໄປດຽວນີ້ບໍ?

  3) Will they pick up you here?

  ພວກເຂົາຈະມາຮັບເຈົ້າຢູ່ນີ້ບໍ?

   Answer:

   1. Yes, I will. / No, I will not (won’t)
   2. Yes, we shall. / No, we shall not.
   3. Yes, they will. / No, they won’t.

   —–

   #  ຄຳກິຣິຍາວິເສດ (ໃຊ້ໃນອະນາຄົດ)

   1) tomorrow……… ມື້ອື່ນ

   2) next week……….ອາທິດໜ້າ

   3) next month……..ເດືອນໜ້າ

   4) next year………….ປີໜ້າ

   5) next Sunday……..ວັນອາທິດໜ້າ

   6) soon…………………ໃນຕໍ່ໜ້າ, ໃນໄວໆນີ້

   7) in the future…….. ໃນອະນາຄົດ

   8) years to come……ຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ

   9) later…………………..ພາຍຫຼັງ

   10) the day after tomorrow…. ມື້ຮື

   More tenses

   Please follow and like us:

   Leave a Comment

   Scroll to Top