Writing ວິທີຂຽນພື້ນຖານ

ວິທີຂຽນ

Writing skill ທັກສະການຂຽນ ເປັນໜຶ່ງໃນທັກສະທີ່ສຳຄັນໃນພາສາອັງກິດ. ຫລາຍຄົນເວົ້າໄດ້ ເວົ້າເກັ່ງ ແຕ່ຂຽນບໍ່ເປັນ ກໍຄືບໍ່ຖືກຫລັກໄວຍາກອນຂອງພາສາອັງກິດ. ດ້ວຍເຫດນີ້ການພັດທະນາທັກສະການຂຽນຈິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກວິຊາການຂີດຂຽນ. ການເລີ່ມຕົ້ນຝຶກຫັດທີ່ດີກໍຄືຮຽນຂຽນປະໂຫຍກຖືກຕ້ອງສາກ່ອນ ຫລາຍ sentence ຈິ່ງເປັນ paragraph ຫລາຍ paragraph ຈິ່ງເປັນ essay.

ການຂຽນປະໂຫຍກທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສົມບູນ ນອກຈາກຈະຂຽນຖືກຕາມ Structure ແລ້ວ, ຈະຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມ Patterns. ລອງສຶກສາ How to write a strong sentence ຕາມ 5 ກໍລະນີດັ່ງລຸ່ມນີ:

How to write a strong sentence

    1)  Subject + Verb (v.i ຫລື ກິຣິຍາກຳມະຄົບ)

          a. We laugh.                      ພວກເຮົາຫົວ.

          b. It rains cats and dogs.   ຝົນຕົກໜັກ.

    2)  Subject + Verb + Object

          a.  My brother wants a new motorbike.   ອ້າຍຂອງຂ້ອຍຕ້ອງການລົດຈັກຄັນໃໝ່.

          b.  She eats a cake.        ລາວກິນເຄັກ. 

    3)  Subject + Verb + Subjective Complement  

          a.  She is a nurse.          ລາວເປັນພະຍາບານ.

          b.  Dr. John became our new professor.   ດຣ. ຈອນເປັນອາຈານຄົນໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ.

        #  ຄຳກິຣິຍາແມ່ນ Verb to be & Linking Verbs (Become, seem, taste, sound, remain, feel…) 
            ສ່ວນ Subjective Complement ອາດຈະເປັນ ຄຳນາມ ຫລື ຄຳຄຸນນາມກໍໄດ້.

    4)  Subject + Verb + Indirect Object + Direct Object

          a.  The boss buys his secretary a gift.   ຫົວໜ້າຊື້ຂອງຂວັນໃຫ້ເລຂາຂອງລາວ.

          b.  Tana gives the teacher a gift.           ທ້າວຕານະເອົາຂອງຂວັນໃຫ້ຄູ.

     5)  Subject + verb + Object + Objective Complement 

            a.  Mr. Trump called Mr. Kim Jong Un a chairman.    ທ່ານທຣຳຮຽກທ່ານຄີມ ຈອງ ອູນ ວ່າ ທ່ານປະທານ.

           b.  Nancy calls her brother lazy.     ແນນຊີເອີ້ນນ້ອງຊາຍລາວວ່າຄົນຂີ້ຄ້ານ.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Scroll to Top