vocabulary

vocabulary: word of English namely dog, cat, eat, handsome, and so on.

economic term
Learn English

cash flow ແມ່ນຫຍັງ?

ນີ້ແມ່ນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ (economic terms) ທີ່ເຫັນວ່າ ມັກພົບເລື້ອຍໆ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ໂດຍຖືເອົາຄຳສັບພາສາລາວເປັນຫຼັກ ຕໍ່ດ້ວຍພາສາອັງກິດ ຈຳນວນ 30 ຄຳ (ກ-ຄ). 1. ກະແສເງິນສົດ                    cash flow 2. ການກັກຕູນສິນຄ້າ             goods stocking 3. ການເງິນຈຸລະພາກ             microfinance 4. ການຕະຫຼາດ                      marketing 5. ກົດເກນເສດຖະກິດ            economic law 6. ກົດເກນການປະຢັດເວລາ law of saving time 7. ກົດເກນພື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດ basic law of economy 8. ການກຳນົດລາຄາ               prince fixing 9. ກຳມະສິດຮ່ວມ                   joint […]

animal
Learn English

animal

animal ແປວ່າ ສັດ ເຊິ່ງຈະມີຄຳສັບພາສາອັງກິດກ່ຽວກັບສັດ ທີ່ຄົນເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັນດີໃນຊີວິດປະຈຳວັນຈຳນວນ 25 ຊະນິດດັ່ງນີ້: 1 animal ເອນີມໍ ສັດ 2 ant ແອັນ ມົດ 3 bat ແບັດ ເຈຍ 4 bear ແບ ໝີ 5 bee ບີ ເຜີ້ງ 6 bird ເບີດ ນົກ 7 buffalo ບັບຟະໂລ ຄວາຍ 8 bug ບັກ ແມງໄມ້ 9 Butterfly ບັດເຕີຟລາຍ ແມງກະເບື້ອ 10 cat ແຄັດ ແມວ 11 chicken ຊິກເຄນ ໄກ່ 12 cow ຄາວ ງົວ

time expressions
Learn English

Time expressions

Words Pronunciation Meaning   Period  ເພຍຣຽດ ຄາບ, ໄລຍະເວລາ   Time  ທາຍ ເວລາ   O’clok (1 o’clock) ໂອ ຄລັອກ ໂມງ (1 ໂມງ)   Hour ອາວເອິ ຊົ່ວໂມງ    Minute ມິນິດທ ນາທີ   Second ເຊເຄິນ ວິນາທີ   quarter ຄວາເທີ 15 ນາທີ   half ຮາບຟ ເຄິ່ງ, ເຄິ່ງໜຶ່ງ   AM ເອເອັມ ຕອນເຊົ້າ (0 ໂມງ-12 ໂມງ)   PM ພີເອັມ ຕອນບ່າຍ (12 ໂມງ – 24 ໂມງ)   Before ບີຟໍ ກ່ອນ, ມາກ່ອນ   After ອາບເທີ

numbers
Learn English

Numbers

 Words Pronunciation Meaning   Ordinal number ອໍດີໂນ ນາມເບິ ເລກອັນດັບ   The first ເດິ ເຟີດສທ ທີໜຶ່ງ   The Second ເດິ ເຊເຄິນ ທີສອງ   The third ເດິ ເທີດ ທີສາມ   The fourth ເດິ ໂຟດທ ທີສີ່   The fifth ເດິ ຟີບທ ທີຫ້າ   Carinal number ຄາຣິໂນ ນາມເບິ ເລກນັບ   One  ວັນ 1   Two ທູ 2   Three ທຣີ 3   Four ໂຟ  4   Five ຟາຍ 5   Six ຊິກສ

adjectives
Learn English

Adjective for people

Adjective for people ໝາຍເຖິງຄຳຄຸນນາມ ທີ່ໃຊ້ອະທິບາຍລັກສະນະອາການຂອງຄົນ. 1.   angry             ແອັງກຣິ       ຢາກຮ້າຍ     2.  beautiful       ບິວຕິຟູ         ງາມ, ສວຍງາມ     3.  brave             ບະເຣບ         ກ້າຫານ     4.  careful            ແຄຟູ            ລະມັດລະວັງ   

regular verbs
Learn English

50 common regular verbs

Regular verbs ໝາຍເຖິງຄຳກິລິຍາປົກກະຕິ ເຊິ່ງເວລາເຮົາຢາກປ່ຽນເປັນອະດີດ (past) ແລະ ອະດີດຕະການ (past participle) ນັ້ນ ພຽງແຕ່ເຮົາຕື່ມ ed ໃສ່ທ້າຍຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ (ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ 1). 50 common regular verbs ຄຳກິລິຍາ 50 ໂຕນີ້ຖືວ່າເປັນກິລິຍາພື້ນຖານ ແລະ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກຮຽນຈະຕ້ອງຈື່ໃຫ້ໄດ້ ພ້ອມທັງຮູ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ຄ່ອງແຄ້ວ. ສຶກສາຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ໃນລຸ່ມສຸດ.

Scroll to Top