Learn English

ເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງ Self-sufficient economy

ເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງ (Self-sufficient economy) ໜຶ່ງໃນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ ທີ່ເຫັນວ່າມັກພົບເລື້ອຍໆ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ (economic terms) ແລະ ຄຳອື່ນໆຈຳນວນ 29 ຄຳສັບດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ເງິນກູ້             loan 2. ເງິນຄ່າແຮງງານ     wage 3. ເງິນຕາ            currency 4. ເງິນປັນຜົນກຳໄລ    dividend 5. ຈອງຫຸ້ນ           subscribe 6. ເຈົ້າໜີ້             creditor 7. ຈຳໜ່າຍອອກ       issue 8. ການສະສົມທຶນ    […]