grammar

English grammar ພາສາລາວແປວ່າ ໄວຍາກອນ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຫຼັກການໃນການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ

future simple
Learn English

Future simple

Future Simple ຫລື Simple Future Tense ອະນາຄົດທຳມະດາ ນຳໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ ໂດຍຈະໃຊ້ Modal verbs (shall / will) ມາຊ່ວຍ. 1. Positive ບອກເລົ່າ ຕົວຢ່າງ a)  I will go to school tomorrow.            ຂ້ອຍຈະໄປໂຮງຮຽນມື້ອື່ນ. b)  We shall finish our work this afternoon.      ພວກເຮົາຈະສຳເລັດວຽກຂອງພວກເຮົາຕອນບ່າຍນີ້. c)  Lao PDR will host ASEAN Summits in 2024.   ສປປ ລາວຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນໃນປີ 2024. d) You will […]

past simple
Learn English

Past simple

Past Simple ຫລື Simple Past Tense ອະດີດທຳມະດາ ນຳໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນແລ້ວໃນອະດີດ ແລະ ຈົບລົງໃນອະດີດ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍມັກຈະມີຄຳກິຣິຍາວິເສດບອກເວລາ (adverb of time) ມາຢູ່ນຳ. 1. Past Simple: Positive ປະໂຫຍກບອກເລົ່າ Subject Verb I worked   He / She / It spoke   We / You / They studied ຕົວຢ່າງ    a)  I worked hard yesterday.           ຂ້ອຍເຮັດວຽກໜັກມື້ວານນີ້.    b)  She spoke English very fast. 

present simple
Learn English

Present simple

Present Simple ຫລື Simple Present Tense ເປັນປະໂຫຍກທີ່ໃຊ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະໃນການເວົ້າ, ການຂຽນກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນປະຈຸບັນ.​  ສະນັ້ນ ການຮຽນຮູ້ ຫລື ເຂົ້າໃຈ Tense ນີ້ຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນແລະຈຳເປັນທີ່ສຸດ. ຈົ່ງສຶກສາໂຄງສ້າງ ແລະ ມີວີທີໃຊ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: a.  ໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ Sentences   Subj                   +              V1       +         Obj. + I He/She/It We / You / They eat drinks want an apple. water. a new computer.  – I do not He/She/It does not We/You/They do not eat drink want

Learn English

Compound sentence

Compound sentence ແປວ່າປະໂຫຍກປະສົມ ເຊິ່ງມີສອງ ຫຼື ຫຼາຍອະນຸປະໂຫຍກເອກະລາດ (independent clause/simple sentence) ມາເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນ ດ້ວຍ 3 ວິທີດັ່ງລຸ່ມນີ້:  ວິທີເຊື່ອມ ຕົວຢ່າງ   Coordinator   I like badminton, but I dislike tennis.   Conjunction Adverb   I like badminton; however, I dislike tennis.   Semicolon   I like badminton; I dislike tennis. 1.​ Compound Sentence with Coordinators Independent clause, + coordinator +

parts of speech
Learn English

Parts of speech

ຄຳສັບໃນພາສາອັງກິດຈັດແບ່ງອອກເປັນ 8 ຊະນິດ ເອີ້ນວ່າ Parts of Speech ຫຼື ພາສາລາວແປວ່າ “ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຄຳເວົ້າ”. 5 ຊະນິດ ສາມາດຜັນແປງຄຳເປັນ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍທິດທາງຄື: ສ່ວນ 3 ຊະນິດທີ່ເຫຼືອແມ່ນບໍ່ຜັນຄຳ ໄດ້ແກ່ ຕົວຢ່າງ: the preposition “in” ກໍແມ່ນ “in” ຕະຫຼອດໄປ; the conjunction “but” ກໍແມ່ນ “but” ຕະຫຼອດໄປ ໂດຍບໍ່ມີການຜັນຄຳແຕ່ຢ່າງໃດ.       ຄຳວ່າ ຜັນປ່ຽນຄຳ (inflection) ໝາຍເຖິງການປ່ຽນຮູບຂອງຄຳພາຍໃນ parts of speech ເທົ່ານັ້ນເຊ່ັນ: ແຕ່ວ່າຫຼາຍຄຳສາມາດຜັນແປງ ເພື່ອໃຫ້ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຊະນິດໃດໜຶ່ງຂອງ parts of speech ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ:      ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຫຼາຍຄຳທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຮູບ ແຕ່ວ່າສາມາດເປັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຊະນິດຂອງ parts of

have
Learn English

Verb to have ໃຊ້ແນວໃດ?

To have (have, has, had, had) ເປັນກຳມະພື້ນຖານຂອງພາສາອັງກິດ ແລະ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເຊັ່ນດຽວກັນກັບ to be, to do ເພາະມັນເປັນທັງກຳມະທົ່ວໄປ (general verb) ແລະ ກຳມະຊ່ອຍ (helping verb / auxiliary verb). ນັກຮຽນຈະຕ້ອງຈື່ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີການນຳໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ. ເພາະຖ້າຍັງສົງໄສ, ກໍເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາກັບມາຮຽນຕື່ມອີກ. ພວກເຮົາໃຊ້ to have ເຮັດຫຍັງ ແລະ ໃຊ້ແນວໃດ? To have ເວລາແປເປັນພາສາລາວ ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກແປວ່າ “ມີ”. ແຕ່ເມື່ອຮຽນເລິກເຂົ້າໄປ ຈະພົບວ່າບໍ່ເຫັນຄຳແປເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນປະໂຫຍກເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ຄວນຢຶດຕິດຄຳແປເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຕາຍຕົວ ຄວນເບິ່ງຮູບຂອງປະໂຫຍກ ແລະ ຄວາມໝາຍທີ່ເໝາະສົມເປັນຫຼັກ. ການແຈກ To have Subject Present Past Past participle I have    

to do
Learn English

To do ໃຊ້ແນວໃດ?

To do (do, does, did, done) ເປັນກຳມະພື້ນຖານຂອງພາສາອັງກິດ ແລະ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະມັນເປັນທັງກຳມະທົ່ວໄປ (general verb) ແລະ ກຳມະຊ່ອຍ (helping verb / auxiliary verb). ນັກຮຽນຈະຕ້ອງຈື່ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີການນຳໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ. ເພາະຖ້າຍັງສົງໄສ, ກໍເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາກັບມາຮຽນຕື່ມອີກ. ພວກເຮົາໃຊ້ to do ເຮັດຫຍັງ ແລະ ໃຊ້ແນວໃດ? To do ເວລາແປເປັນພາສາລາວ ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກແປວ່າ “ເຮັດ ຫຼື ກະທຳ”. ແຕ່ເມື່ອຮຽນເລິກເຂົ້າໄປ ຈະພົບວ່າບໍ່ເຫັນຄຳແປເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນປະໂຫຍກເລີຍ. ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ຄວນຢຶດຕິດຄຳແປເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຕາຍຕົວ ຄວນເບິ່ງຮູບຂອງປະໂຫຍກ ແລະ ຄວາມໝາຍທີ່ເໝາະສົມເປັນຫຼັກ. ການແຈກກຳມະ To do Subject Present Past Past participle I do      

present progressive
Learn English

Present continuous

Present continuous (present continuous tense ຫຼື present progressive tense) ໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ກຳລັງ ຫຼື ພວມເກີດຂື້ນໃນປັດຈຸບັນເຊັ່ນ: eating, reading, raining, shining, running, walking… ສັງເກດປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້: A. Positive Form Subject + am, is, are + v-ing. 1. I’m eating. ຂ້ອຍກຳລັງກິນ. 2. She’s eating. ລາວກຳລັງກິນ. 3. She’s not reading. ລາວກຳລັງບໍ່ອ່ານ.

am, is, are
Learn English

am/is/are (questions)

ໃນບົດນີ້, ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນວິທີສ້າງຄຳຖາມ verb (am, is, are). ເນື່ອງຈາກ verb to be ເປັນກິລິຍາພິເສດ, ດັ່ງນັ້ນ ເວລາຕ້ອງການສ້າງປະໂຫຍກຄຳຖາມ ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເອົາຄຳກຳມະເຫຼົ່ານີ້ມາວາງໄວ້ໜ້າຂອງປະທານຂອງປະໂຫຍກ. ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ປະໂຫຍກຄຳຖາມທັນທີ. ລອງສຶກສາເບິ່ງຕາຕະລາງ ແລະ ປະໂຫຍກຕ່າງໆລຸ່ມນີ້: ຫາກເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮຽນບົດຮຽນກ່ອນ ແນະນຳເບິ່ງຄືນ am, is, (positive) Am/ Is /Are (Questions) . Examples 1. ‘What’s your name?’ ‘David’ 2. ‘Are you married?’ ‘No, I’m not.’ 3. ‘How old are you?’ ’25.’ 4. ‘Are you a student?’ ‘Yes, I am.’

sentence
Learn English

Simple Sentence

Simple sentence ແປວາ່ ປະໂຫຍກທຳມະດາ ເຊິ່ງມີກິລິຍາ ຫຼື ຄຳກຳມະຫຼັກພຽງຕົວດຽວ (Main verb) ຫຼື ມີອະນຸປະໂຫຍກເອກະລາດດຽວ (Independence clause ຫຼື Main clause). ລອງສຶກສາເບິ່ງໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້:

Scroll to Top