ESP

ESP: English for specific purposes ໝາຍເຖິງຄຳສັບ ຫຼື ສຳນວນພາສາອັງກິດທີ່ໃຊ້ໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະແຕ່ລະຂະແໜງການ

self sufficient economy
Learn English

ເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງ Self-sufficient economy

ເສດຖະກິດກຸ້ມຕົນເອງ (Self-sufficient economy) ໜຶ່ງໃນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ ທີ່ເຫັນວ່າມັກພົບເລື້ອຍໆ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ (economic terms) ແລະ ຄຳອື່ນໆຈຳນວນ 29 ຄຳສັບດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ເງິນກູ້             loan 2. ເງິນຄ່າແຮງງານ     wage 3. ເງິນຕາ            currency 4. ເງິນປັນຜົນກຳໄລ    dividend 5. ຈອງຫຸ້ນ           subscribe 6. ເຈົ້າໜີ້             creditor 7. ຈຳໜ່າຍອອກ       issue 8. ການສະສົມທຶນ    […]

economic term
Learn English

ກະແສເງິນສົດ cash flow

ນີ້ແມ່ນບັນດາຄຳສັບເສດຖະກິດ (economic terms) ທີ່ເຫັນວ່າ ມັກພົບເລື້ອຍໆ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ໂດຍຖືເອົາຄຳສັບພາສາລາວເປັນຫຼັກ ຕໍ່ດ້ວຍພາສາອັງກິດ ຈຳນວນ 30 ຄຳ (ກ-ຄ). 1. ກະແສເງິນສົດ                    cash flow 2. ການກັກຕູນສິນຄ້າ             goods stocking 3. ການເງິນຈຸລະພາກ             microfinance 4. ການຕະຫຼາດ                      marketing 5. ກົດເກນເສດຖະກິດ            economic law 6. ກົດເກນການປະຢັດເວລາ law of saving time 7. ກົດເກນພື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດ basic law of economy 8. ການກຳນົດລາຄາ               prince fixing 9. ກຳມະສິດຮ່ວມ                   joint

Scroll to Top