am is are

am, is, are ເປັນ verb to be ໃນຮູບປັດຈຸບັນເຊັ່ນ:  I am a student. ຂ້ອຍແມ່ນນັກຮຽນ.

animal
Learn English

animal

animal ແປວ່າ ສັດ ເຊິ່ງຈະມີຄຳສັບພາສາອັງກິດກ່ຽວກັບສັດ ທີ່ຄົນເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັນດີໃນຊີວິດປະຈຳວັນຈຳນວນ 25 ຊະນິດດັ່ງນີ້: 1 animal ເອນີມໍ ສັດ 2 ant ແອັນ ມົດ 3 bat ແບັດ ເຈຍ 4 bear ແບ ໝີ 5 bee ບີ ເຜີ້ງ 6 bird ເບີດ ນົກ 7 buffalo ບັບຟະໂລ ຄວາຍ 8 bug ບັກ ແມງໄມ້ 9 Butterfly ບັດເຕີຟລາຍ ແມງກະເບື້ອ 10 cat ແຄັດ ແມວ 11 chicken ຊິກເຄນ ໄກ່ 12 cow ຄາວ ງົວ […]

present progressive
Learn English

Present continuous

Present continuous (present continuous tense ຫຼື present progressive tense) ໃຊ້ກັບເຫດການທີ່ກຳລັງ ຫຼື ພວມເກີດຂື້ນໃນປັດຈຸບັນເຊັ່ນ: eating, reading, raining, shining, running, walking… ສັງເກດປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້: A. Positive Form Subject + am, is, are + v-ing. 1. I’m eating. ຂ້ອຍກຳລັງກິນ. 2. She’s eating. ລາວກຳລັງກິນ. 3. She’s not reading. ລາວກຳລັງບໍ່ອ່ານ.

to be
Learn English

Verb to be ໃຊ້ແນວໃດ?

Verb to be (am, is, are, was, were, been) ເປັນກຳມະພື້ນຖານຂອງພາສາອັງກິດ ແລະ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະມັນເປັນທັງກຳມະເຊື່ອມ (linking verb) ແລະ ກຳມະຊ່ອຍ (helping verb / auxiliary verb). ນັກຮຽນຈະຕ້ອງຈື່ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີການນຳໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ. ເພາະຖ້າຍັງສົງໄສ, ກໍເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາກັບມາຮຽນຕື່ມອີກ. ພວກເຮົາໃຊ້ to be ເຮັດຫຍັງ ແລະ ໃຊ້ແນວໃດ?

Scroll to Top