Simple Sentence

sentence

Simple sentence ແປວາ່ ປະໂຫຍກທຳມະດາ ເຊິ່ງມີກິລິຍາ ຫຼື ຄຳກຳມະຫຼັກພຽງຕົວດຽວ (Main verb) ຫຼື ມີອະນຸປະໂຫຍກເອກະລາດດຽວ (Independence clause ຫຼື Main clause). ລອງສຶກສາເບິ່ງໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້:

1. Subject + Verb.

1) The president has arrived. ປະທານປະເທດເດີນທາງມາຮອດແລ້ວ.

2) It rains. ຝົນຕົກ.

ຄຳກິລິຍາໃນຊະນິດນີ້ເອີ້ນວ່າ ກຳມະຄົບ (intransitive verb) ເຊັ່ນ: arrive, die, rise, rain…

ຄຳກຳມະຄົບ ບໍ່ມີໂຕກຳມາ (object) ຮອງຮັບ. ໃນວັດຈະນານຸກົມ ເພິ່ນໝາຍດ້ວຍ (v.i).

2. Subject + Verb + Object.

1) She eats an apple. ລາວກິນໝາຍແອັບເປິນ.

2) He wears a black suite. ລາວນຸ່ງສູດດຳ.

ຄຳກິລິຍາຊະນິດເອີ້ນວ່າ ກຳມະຂາດ (transitive verb) ເຊັ່ນ: eat, sell, wear… ເຊິ່ງຕ້ອງການຕົວກຳ (object) ມາຮອງຮັບຈິ່ງຈະມີຄວາມໝາຍຄົບຖ້ວນ. ໃນວັດຈະນານຸກົມໝາຍດ້ວຍ (v.t).

3. Subject + Verb + Complement.

1) Your shirt is nice. ເສື້ອຂອງລາວງາມ.

2) She becomes a nurse. ລາວເປັນພະຍາບານ.

ຄຳກິລິຍາໃນຮູບບນີ້ສ່ວນຫຼາຍເປັນ Linking verbs ເຊັ່ນ: be, seem, look, become, get…

ເພາະວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີ ພາຍຂະຫຍາຍ (Complement) ເຊິ່ງອາດຈະເປັນ Noun ຫຼື Adjective ກໍໄດ້.

4. Subject + Verb + Adverbial.

1) The football match is tomorrow evening. ການແຂງ່ ຂນັບານເຕະແມນ່ ມອື້່ນືຕອນແລງ.

2) We got on the train. ພວກເຮົາຂ່ລີດໄົ ຟ.

Adverbial ອາດຈະເປັນວະລີກິລິຍາວິເສດ (tomorrow evening), ວະລີຄຳບຸຜາບົດ (on the
train) ຫຼື ວະລີຄຳນາມກໍໄດ້.

5. Subject + Verb + Object + Object.

1) The boss gives bonus. ຫົວໜ້າໃຫ້ລາງວັນພິເສດ.

2) He buys her a bunch of flowers. ລາວຊື້ພວງດອກໄມ້ໃຫ້ລາວ.

bonus ແລະ a bunch of flowers ເອີ້ນວ່າ ກຳກົງ (direct object) ສ່ວນ her ເອີ້ນວ່າ ກຳຮອງ (indirect object)
(indirect object)

6. Subject + Verb + Object + Complement.

1) The new projects keep us busy. ໂຄງການໃໝ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີວຽກຫຼາຍ.

7. Subject + Verb + Object + Adverbial.

1) We put our bags on the table. ພວກເຮົາວາງກະເປົາຢເູ່ທິງໂຕະ.

2) The police got the car out of the road. ຕຳຫຼວດເອົາລົດອອກຈາກຖະໜົນ.

on the table ແລະ out of the road ຄື Adverbial.

Read More:


Please follow and like us:

Leave a Comment

Scroll to Top