Reading Techniques

reading

Reading Techniques (ວິທີອ່ານ) ເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນເປັນຕົ້ນໜັງສືພີມ, ວາລະສານ ຫລືການສອບເສັງຂັ້ນຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນເວົ້າເຖິງການອ່ານໃນເອກະສານທາງການ.  ທັກສະການອ່ານນັ້ນຄົນລາວເຮົາກໍມີວິທີຂອງແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ໃນພາສາອັງກິດເພິ່ນສະຫລຸບເປັນຫລັກການພື້ນຖານຄັກແນ່ 2 ວິທີຄື: Skimming ແລະ Scanning.

Skimming

Skimming ຄືການກວດເບິ່ງພາບລວມຂອງເລື່ອງແບບໄວໆ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າເລື່ອງນັ້ນເວົ້າເຖິງຫຍັງ ໂດຍເນັ້ນວິທີການດັ່ງນີ້:

1) ເບິ່ງຮູບເພາະຮູບໄດ້ສື່ຄວາມໝາຍຂອງເນື້ອເລື່ອງ

2) ເບິ່ງຫົວຂໍ້ (Title) 

3) ກວດເບິ່ງ paragraph ທຳອິດແບບໄວໆ ເພາະວ່າມັນເປັນເນື້ອໃນສຳຄັນ (Main idea) ຫລື ພາກສະເໜີຂອງເລື່ອງ.

4) ອ່ານ 1-3 ປະໂຫຍກທຳອິດຂອງແຕ່ລະ Paragraph ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນໂຄງສ້າງຂອງເລື່ອງ ເພາະວ່າແຕ່ລະ Paragraph ຈະມີເນື້ອໃນຕ່າງກັນ. ພະຍາຍາມອ່ານຈັບຄຳສັບຫລັກໆຂອງມັນໃຫ້ໄດ້.

5) ອ່ານກວາດເບິ່ງ Paragraph ສຸດທ້າຍ ເພາະມັນຄືການສະຫລຸບເລື່ອງທັງໝົດ. 

    ໃນຕົວຈິງຄົນລາວເຮົາກໍໄດ້ໃຊ້ເທັກນິກຕ່າງໆນີ້ຢູ່ ພຽງແຕ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວເທົ່ານັ້ນ.

Scanning

  Scanning ແມ່ນການອ່ານເນື້ອເລື່ອງທັງໝົດຢ່າງລາຍລະອຽດ ເຊິ່ງອາດຈະອ່ານກັບໄປກັບມາຫລາຍຄັ້ງ ເພື່ອຊອກຫາຄຳຕອບທີ່ເຮົາຕ້ອງການຢາກຮູ້ ໂດຍມີວິທີການດັ່ງນີ້:

1) ອ່ານເນື້ອເລື່ອງ ເພື່ອຊອກຫາຄຳສັບສຳຄັນ (key word)

2) ເດົາເບິ່ງວ່າຄຳຕອບທີ່ເຮົາຕ້ອງການນັ້ນຈະຢູ່ Paragraph ໃດທີ່ເຮົາຫາກໍ skimming ມາແລ້ວ

3) ຖັດຈາກນັ້ນກໍໄປຫາຄຳຕອບຢູ່ Paragraph ນັ້ນເລີຍ 

ໂດຍປົກກະຕິເຮົາກໍໃຊ້ທັງ Skimming ແລະ Scanning ຢູ່ແລ້ວ. ຕົວຢ່າງເຮົາອ່ານໜັງສືພີມພາສາລາວເຮົາກໍເບິ່ງຮູບ, ຫົວຂໍ້ ແລະເບິ່ງບາງຈຸດ ຖ້າເຮົາສົນໃຈ ເຮົາຈິ່ງອ່ານຕໍ່. ຕາມໂຄງສ້າງຂອງມັນແລ້ວ, Paragraph ທຳອິດແມ່ນເປີດເລື່ອງ ພາສ່ວນກາງແມ່ນເນື້ອເລື່ອງ ແລະ Paragraph ສຸດທ້າຍແມ່ນສະຫລຸບເລື່ອງ. 

ອ່ານຕື່ມ:

Leave a Comment

Scroll to Top