ຄິດຮອດອະດີດ

sakura event

ເຫັນຮູບເກົ່າຖ່າຍໄວ້                 ຕອນເມື່ອຍັງຮຽນ   

ເຟັສບຸກວຽນມາເຕືອນ             ພາບຄວາມຊົງຈຳຂ້ອຍ

ທີ່ນັ່ງງອຍແຄມຫ້ວຍ                ສະກຸຣະຍວຍລົງໃສ່

ດອກໄມ້ບານປົກຫຸ້ມ                ເຫັນແລ້ວຊື່ນຊະອອນ

ຍາມນັ້ນເຮົານັ່ງຫຼີ້ນ                  ນຳໝູ່ຫຼາຍຄົນ

ຕັ້ງວົງຫາຊຸມແຊວ                   ດື່ມເບຍທັງເຫຼົ້າ

ຄຸ້ຍເອົາເລື່ອງມາເຢີ້ຍ                ຫົວກັນເກີນວ່າມ່ວນ

ຊວນກັນຍົກເລື້ອຍໆ                ໃຜແລ້ວບິບໂຊ

ດົນໆ ເຫັນສາວນ້ອຍ               ກະໂປ່ງສັ້ນເດີນກາຍ

ທັງຫຼາຍພາກັນຫຼຽວ                ລັກແນມນຳກົ້ນ

ໃຈຢາກຊວນມາຫຼີ້ນ                 ເປັນເທພີປະດັບຕື່ມ

ມີດື່ມ ມີດອກໄມ້                     ຄຽງຂ້າງຈັກຄົນ ຊັ້ນເດ

ຍີ່ປຸ່ນ ຍາມນີ້ມວນດອກໄມ້         ຊີໄຂກາບບານເບີຍ

ຊະກຸຣະງາມຕາມເຄີຍ              ດັ່ງດຽວກັບປີນັ້ນ

ຢາກຈະມີວັນໂງໂຄ້ງ                 ຄືນໄປຫາທີ່ເກົ່າ

ບ່ອນທີ່ເຮົານັ່ງຫຼີ້ນ                   ຕອນນັ້ນຜ່ານມາ ອີກເດ 

ແນະນຳອ່ານ

Please follow and like us:

Leave a Comment

Scroll to Top