Adjective for people

adjectives

Adjective for people ໝາຍເຖິງຄຳຄຸນນາມ ທີ່ໃຊ້ອະທິບາຍລັກສະນະອາການຂອງຄົນ.

1.   angry             ແອັງກຣິ       ຢາກຮ້າຍ


    2.  beautiful       ບິວຕິຟູ         ງາມ, ສວຍງາມ


    3.  brave             ບະເຣບ         ກ້າຫານ


    4.  careful            ແຄຟູ            ລະມັດລະວັງ


    5.  careless          ແຄເລັດສ       ປະມາດ


    6.  clever              ເຄລເວິ           ສະຫລາດ


    7.  crazy               ເຄຣຊິ            ບ້າ


    8.  cute                 ຄິວທ              ໜ້າຮັກ, ເປັນຕາຮັກ


    9.  dangerous        ເດນເຈິເຣິດສ   ອັນຕະລາຍ 


    10.  exciting         ອິກຊາຍຕິງ      ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ


    11.  famous          ເຟມັດສ           ມີຊື່ສຽງ


    12.  friendly          ເຟຣນລິ          ເປັນມິດ, ຢ່າງເປັນມິດ


    13.  happy              ແຮບປິ             ມີຄວາມສຸກ 


    14.  interesting      ອິນເທຣັດສະຕິງ ໜ້າສົນໃຈ


    15.  lucky              ລັກກີ               ໂຊກດີ, ມີໂຊກ


    16.  old                  ໂອນ                ແກ່, ເຖົ້າ


    17.  poor                ພົວ                ທຸກ, ຍາກຈົນ


    18.  popular           ພັອບພິວລາ      ມີຊື່ສຽງ


    19.  rich                 ຣິດຈ               ຮັ່ງມີ


    20.  sad                  ແຊດ               ເສົ້າ, ໂສກເສົ້າ


    21.  thin                  ທິນ                 ຈ່ອຍ


    22.  ugly                 ອັກກລີ             ຂີ້ຮ້າຍ, ບໍ່ງາມ


    23.  unlucky            ອັນລັກກລີ        ໂຊກບໍ່ດີ, ບໍ່ມີໂຊກ


    24.  young                ຢັງ                  ໜຸ່ມ


    25.  handsome       ແຮນຊຳ          ເຈົ້າຊູ້, ຫລໍ່

ໝາຍເຫດ:

ຄຳຄຸນນາມເຫຼົ່ານີ້ ເວລສ້າງເປັນປະໂຫຍກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນຮູບບອກເລົ່າ, ປະຕິເສດ ຫຼື ຄຳຖາມ ມັກຈະຕາມຫຼັງກິລິຍາ to be ເຊັ່ນ:

  1)  She is very happy.      ລາວມີຄວາມສຸກຫລາຍ.

    2)  Are you sad?               ເຈົ້າເສຍໃຈບໍ? (ຫລືເຈົ້າໂສກເສົ້າບໍ)

    3)  We are very pleased to meet you today.  ພວກເຮົາດີໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ພົບເຈົ້າມື້ນີ້.

    4)  I am not lucky.   ຂ້ອຍບໍ່ມີໂຊກ ຫລື ຂ້ອຍໂຊກບໍ່ດີ

Leave a Comment

Scroll to Top